shadow

Transport niebezpiecznych towarów (ADR)

Transport materiałów niebezpiecznych (ADR) to skomplikowany rodzaj przewozu, podczas którego przewozi się substancje niebezpieczne, co można zrealizować tylko przy użyciu specjalnego opakowania i technologii, a także ze znajomością obowiązujących przepisów. Mogą go realizować tylko odpowiedzialni, doświadczeni i licencjonowani pracownicy, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych. Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga szczególnej uwagi wobec detali i odpowiedzialnego postępowania przez cały czas przewozu, ponieważ przewozy materiałów niebezpiecznych to usługa o wysokim ryzyku.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI zapewnia przewozy materiałów niebezpiecznych z odpowiednim wyposażeniem technicznym i licencjami, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych. Posiadamy doświadczenie w operacyjnym i bezpiecznym przechowywaniu oraz przewożeniu materiałów niebezpiecznych drogą lądową, lotniczą i morską.

Aby dowiedzieć się więcej o przewozach ADR (materiałów niebezpiecznych) i otrzymać ofertę cenową, skontaktuj się z nami!

Typy materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne zgodnie z przepisami to towary, które w razie wypadku lub niestosowania się do przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych mogą powodować szkody dla ludzi, zwierząt, zatrucia, oparzenia lub szkody dla środowiska. Istnieje 9 różnych klas materiałów niebezpiecznych, które można podzielić następująco:

 • Klasa 1 – materiały wybuchowe i wyroby przeznaczone do wywołania efektu wybuchu lub pirotechnicznego.
 • Klasa 2 – gazy, mieszaniny gazów, które mogą być palne lub toksyczne.
 • Klasa 3 – łatwopalne ciecze i mieszanki o niewielkim ryzyku wybuchu.
 • Klasa 4.1 – łatwopalne substancje stałe, substancje samoistnie reaktywne i materiały stałe wybuchowe, które stają się niebezpieczne w wyniku iskrzenia.
 • Klasa 4.2 – Substancje samozapalające się, substancje piroforyczne, substancje samogasnące i produkty.
 • Klasa 4.3 – ciecze, substancje stałe i produkty, które w kontakcie z wodą uwalniają palne gazy.
 • Klasa 5.1 – substancje utleniające, które mogą powodować lub wspomagać spalanie innych substancji, głównie poprzez uwalnianie tlenu.
 • Klasa 5.2 – organiczne nadtlenki, które w wyniku podwyższonej temperatury, tarcia lub uderzenia mogą wydzielać szkodliwe i palne gazy lub pary, lub ulec samozapłonowi.
 • Klasa 6.1 – substancje toksyczne, które w stosunkowo niewielkich ilościach mogą powodować zatrucie lub szkodę zdrowia ludzi i zwierząt, a nawet śmierć.
 • Klasa 6.2 – substancje zakaźne zawierające patogeny, zdolne wywołać choroby zwierząt lub ludzi.
 • Klasa 7 – materiały radioaktywne, stanowiące zagrożenie promieniowania.
 • Klasa 8 – substancje korozyjne, które mogą powodować oparzenia chemiczne lub zagrożenie dla środowiska.
 • Klasa 9 – pozostałe materiały niebezpieczne i produkty, które nie są wymienione w innych klasach.

Przewozy materiałów niebezpiecznych

Przewozy materiałów niebezpiecznych są organizowane za pomocą różnych środków transportu. SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI oferuje przewozy materiałów niebezpiecznych, czyli transport ADR, samochodem, statkiem i samolotem. Każdy z tych rodzajów środków transportu ma swoje zalety, które można bliżej poznać w dziale „Międzynarodowe przewozy towarów”. Jednak dla wszystkich środków transportu obowiązuje zasada, że przewozy materiałów niebezpiecznych wymagają specjalnego wyposażenia, oznakowania i ostrożności.

Przewozy materiałów niebezpiecznych samochodem są szczegółowo regulowane umową ADR. Przewozy ADR są ściśle monitorowane, ustanawiając wysokie wymagania zarówno w zakresie wyposażenia pojazdów, jak i wiedzy i umiejętności kierowcy. Oprócz przewozu materiałów ADR, kierowcy muszą uzyskać certyfikat ADR, który należy odnawiać co 5 lat.

Przewozy materiałów niebezpiecznych statkiem są regulowane zgodnie z konwencją SOLAS-74 i są ściśle kontrolowane. Wyładunek materiałów niebezpiecznych jest dozwolony tylko w portach, które posiadają odpowiednie zezwolenie. Ten rodzaj przewozu niesie potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska, dlatego jest starannie kontrolowany, zabezpieczony i monitorowany na pokładzie statku.

Przewozy materiałów niebezpiecznych samolotem, podobnie jak w przypadku przewozu statkiem, stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Transport ADR regulowany jest przez ICAO-TI, a jego realizacja wymaga przestrzegania wielu przepisów i wymagań.

Przewozy materiałów niebezpiecznych z udziałem SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI dostarczą ładunek na miejsce przeznaczenia w optymalnym czasie i zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać darmową konsultację!