Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH KLIENTA
Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności określa praktyki dotyczące ochrony prywatności na stronie internetowej www.logris.lv. SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI w pełni szanuje Twoje prawa do ochrony prywatności i nie zbiera żadnych informacji osobistych o Tobie na tej stronie bez Twojej zgody.

SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI nie gromadzi żadnych danych osobowych na Twojego temat na tej stronie, z wyjątkiem informacji, które dobrowolnie udostępniasz (np. poprzez przesyłanie e-maili). Jako klient SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI zdecydowałeś się nam powierzyć swoje dane osobowe i udzielić nam prawa do ich przetwarzania zgodnie z polityką prywatności ogólnej platformy internetowej (zwanej dalej „Polityką”). Twoje dane osobowe są uzyskiwane tylko od Ciebie, a dla nas ważne jest ochrona Twoich danych osobowych przez całą współpracę. Wszelkie informacje przekazane w ten sposób nie będą udostępniane osobom trzecim, a SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI będzie je wykorzystywać tylko do celów określonych w konkretnych informacjach.

SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI nie będzie próbować identyfikować indywidualnych odwiedzających stronę internetową www.logris.lv, ani nie będzie łączyć jakichkolwiek szczegółów technicznych wcześniej związanych z osobą. SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI nie ujawni tych danych technicznych osobom trzecim i szanuje prywatność odwiedzających stronę internetową. Jesteśmy przekonani, że przekazując nam swoje dane osobowe, również jako podmiot prawny spełniłeś wymagania i obowiązki dotyczące przekazywania informacji pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polityka ochrony prywatności może ulec zmianie lub uzupełnieniu, o czym zostaniesz wcześniej poinformowany za pomocą podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI może zbierać i przechowywać:

 • Dane osobowe, takie jak informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu;
 • Zapytania klientów oraz historię współpracy;
 • Dane komunikacyjne, takie jak numer telefonu, adres e-mail;
 • Domeny klientów;
 • Adresy IP i informacje o urządzeniach odwiedzających;
 • Inne dane, których celem jest zarządzanie stroną internetową, monitorowanie i poprawa jej użytkowania.

SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI nie łączy adresu IP użytkownika z danymi pozwalającymi zidentyfikować tego użytkownika. Oznacza to, że każda sesja użytkownika będzie rejestrowana, ale użytkownik strony internetowej pozostanie anonimowy.
SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI wykorzystuje te informacje w celu:

 • Przetwarzania zapytań dotyczących cen przewozu i zleceń przewozu;
 • Wysyłania potwierdzeń zamówień przewozu i innych informacji związanych z zamówieniami;
 • Wysyłania żądanych informacji dotyczących oferowanych usług logistycznych przez SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI;
 • Odpowiedzi na zapytania klientów dotyczące usług logistycznych świadczonych przez SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI;
 • Gromadzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej www.logris.lv;
 • Poprawy funkcji strony internetowej www.logris.lv.

Okres przetwarzania danych obejmuje cały czas świadczenia usług logistycznych i obowiązywania Twojej zgody.
Ujawnianie informacji osobom trzecim

SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI ma prawo ujawniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom w celu zapewnienia pełnowartościowych i wysokiej jakości usług logistycznych i dostaw towarów, takich jak dostawcy usług transportowych, dostawcy usług ubezpieczeniowych i pośrednicy świadczący te usługi. W przypadku korzystania z podwykonawców SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić, że przetwarzający dane zachowują poufność danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia żądanych usług logistycznych. Odbiorcy danych zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych mogą przetwarzać je tylko zgodnie z udzielonymi instrukcjami i nie mogą ich używać do innych celów ani przekazywać innym osobom. Podwykonawcy są zobowiązani do zapewnienia ochrony danych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przekazywane tylko zgodnie z wymaganiami przepisów regulujących ochronę danych.

Prawa klienta

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przyznają Tobie pewne prawa, które są brane pod uwagę podczas przetwarzania Twoich zleceń przewozu i usług logistycznych.

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są dostępne dla SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI, a także ustalenie, czy i w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • Prawo do poprawy danych osobowych, jeśli ulegną zmianie lub jeśli przetwarzane informacje o Tobie są niedokładne lub błędne;
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, na przykład gdy dane osobowe są przetwarzane nielegalnie lub prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania przestaje obowiązywać. Jeżeli dane osobowe mogą być używane do innych celów określonych w niniejszej Polityce, SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI zastrzega sobie prawo do zachowania tych danych w celu osiągnięcia innych celów;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład gdy dane osobowe są przetwarzane nielegalnie lub kiedy kwestionujesz dokładność danych i składasz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie naszych uzasadnionych interesów;
 • Prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś w formie elektronicznej. Gdy występuje prośba o przeniesienie danych, realizacja prawa odbywa się poprzez udostępnienie danych w formie czytelnej elektronicznie lub przesłanie ich pod wybrany adres;
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przetwarzając dane osobowe naruszono wymagania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się najpierw z SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI. Jeśli zaproponowane rozwiązania nie są satysfakcjonujące lub uważasz, że nie podjęto odpowiednich działań, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Inspekcji Danych Osobowych Republiki Łotewskiej;
 • Prawo do wycofania zgody, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę, a przetwarzanie danych zostanie przerwane. Możesz także w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie komunikatów handlowych.

W każdym przypadku wyrażona przez Ciebie zgoda i dowody na to mogą być przechowywane przez SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI również przez dłuższy okres, jeśli jest to konieczne do ochrony Twoich praw związanych z zgłaszanymi roszczeniami lub żądaniami.
Dane kontaktowe SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności, prosimy o kontakt:

SIA LOGISTIKAS RISINAJUMI
Numer rejestracyjny 50003874161
Adres prawny: Čiekurkalna 1. līnija 84, Ryga, LV-1026, Łotwa.

Adres e-mail: info@logris.lv,
Numer telefonu kontaktowego: +371 29140781